รวมคีย์ลัด (Shortcut) โปรแกรม Figma

Share:

0

วิธีดู Shortcut ในโปรแกรม Figma

กดคีย์ลัด ⌃ + ⇧ + ?

หรือ

  1. เปิด Figma
  2. หาปุ่ม (?) มุมขวาล่าง
  3. เลือก “Keyboard shortcuts

รวมคีย์ลัด (Shortcut) โปรแกรม Figma

Tools

Search⌘ + /
Move ToolV
Frame ToolF
Pen ToolP
Pencil Tool⇧ + P
Text ToolT
Rectangle ToolR
Ellipse ToolO
Line ToolL
Arrow Tool⇧ + L
Add/Show CommentsC
Pick color⌃ + C
Slice ToolS

View

Show/Hide Figma UI⌘ + \
Show Multiple Cursors⌥ + ⌘ + \
Rulers⇧ + R
Outlines⌘ + Y
Pixel Preview⌃ + P
Layout Grids⌃ + G
Pixel Grid⌘ + ‘
Show Layers⌥ + 1
Show Components⌥ + 2
Show Design Panel⌥ + 8
Show Prototype Paneel⌥ + 9
Show Code Panel⌥ + 0

Zoom

Panspace + drag
Zoom In+
Zoom Out
Zoom to 100%⇧ + 0
Zoom to Fit⇧ + 1
Zoom to Selection⇧ + 2
Zoom to Previous Frame⇧ + N
Zoom to Next FrameN
Previous PagePage Up
Next PagePage Down
Find Previous FrameHome
Find Next FrameEnd

Text

Bold⌘ + B
Italic⌘ + I
Underline⌘ + U
Paste and Match Style⇧ + ⌘ + V
Text Align Left⌥ + ⌘ + L
Text Align Center⌥ + ⌘ + T
Text Align Right⌥ + ⌘ + R
Text Align Justified⌥ + ⌘ + J
Adjust Font Size⇧ + ⌘ + <, ⇧ + ⌘ + >
Adjust Letter Spacing⌥ + , + ⌥ + .
Adjust Line Height⇧ + ⌥ + <, ⇧ + ⌥ + >

Shape

PenP
Pencil⇧ + P
Paint BucketB
Bend Tool
Remove Fill⌥ + /
Remove Stroke/
Swap Fill and Stroke⇧ + X
Outline Stroke⇧ + ⌘ + O
Flatten Selection⌘ + E
Join Selection⌘ + J
Smooth Join Selection⇧ + ⌘ + j
Delete and Heal Selection⇧ + Delete

Selection

Select All⌘ + A
Select Inverse⇧ + ⌘ + A
Select NoneEsc
Deep Select⌘ + Click
Select Layer Menu⌘ + Right Click
Select ChildEnter
Select Parents⇧ + Enter
Select Next SiblingTab
Select Previous Sibling⇧ + Tab
Group Selection⌘ + G
Ungroup Selection⇧ + ⌘ + G
Frame Selection⌥ + ⌘ + G
Show/Hide Selection⇧ + ⌘ + H
Lock/Unlock Selection⇧ + ⌘ + L

Cursor

Measure to selectionselect 2 layers + ⌥
Duplicate Selectionselect 1 layer + ⌥ + Drag cursor
Deep Select⌘ + Click
Select Layer Menu⌘ + Right Click
Deep Select Within Rectangle⌘ + drag
Resize from Center
Resize Proportionally
Move While ResizingSpace
Ignore Constraints (Frame Only)

Edit

Copy⌘ + C
Cut⌘ + X
Paste⌘ + V
Paste Over Selection⇧ + ⌘ + V
Duplicate⌘ + D
Rename Selection⌘ + R
Export⇧ + ⌘ + E
Copy Properties⌥ + ⌘ + C
Paste Properties⌥ + ⌘ + VV

Transform

Flip Horizontal⇧ + H
Flip Vertical⇧ + V
Use as a Mask⌃ + ⌘ + M
Edit Shape or ImageEnter
Place Image⇧ + ⌘ + K
Crop Image⌥ + Double Click
Set Opacity to 10%1
Set Opacity to 50%5
Set Opacity to 100%0

Arrange

Bring Forward⌘ + ]
Send Backward⌘ + [
Bring to Front⌥ +⌘ + ]
Send to Back⌥ +⌘ + [
Align Left/Right⌥ + A, ⌥ + D
Align Top/Bottom⌥ + W, ⌥ + S
Align Centers⌥ + H, ⌥ + V
Distribute Spacing⌃ + ⌥ + H, ⌃ + ⌥ + V
Tidy Up⌃ + ⌥ + T
Add Auto Layout⇧ + A
Remove Auto Layout⌥ + ⇧ + A

Components

Show Components⌥ + 2
Team Library⌃ + ⌘ + O
Create Component⌃ + ⌘ + K
Detach Instance⌃ + ⌘ + B
Swap Component Instance

ไม่พลาดบทความใหม่ๆ จาก BetterUXUI.com

1. กด Like Facebook page BetterUXUI

2. สมัครและอ่านบทความทางอีเมล

0

Share:
Back to Top