รวม Tool สำหรับทำ Diary Study

1. ExperienceFellow เป็นซอฟต์แวร์สำหรับทดสอบ Customer Experience โดยใช้ Mobile App (iOS App, Android App) มีฟังก์ชันสำหรับเก็บข้อมูลเพื่อนำมาสร้าง Customer Journey ค่าบริการ: €9-159/เดือน 2. dScout dSccout เป็น Platform ที่เปิดให้คนทั่วไปสมัครเป็นผู้เข้าร่วมทดสอบผ่านทาง Mobile App และระบบจะนำมา matching กับ Mission ที่เราอยากให้คนเข้าร่วมทดสอบ ในระบบเราสามารถสร้าง Mission รวมถึง Recruit participant เพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์จริงของผู้เข้าร่วมทดสอบแต่ละคน 3. Further (Tandem) อีก platform ที่ช่วยเก็บข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ และความรู้สึกของผู้เข้าร่วมทดสอบในลักษณะของ timeline สามารถ export